Teràpia familiar

“El camí a l’infern està empedrat de bones intencions”

En ocasions les noves situacions sobrevingudes de l’evolució personal i familiar fan que el sistema pugui entrar en crisi. Tot el que havia resultat fins aleshores, sembla no funcionar: el nou sistema ens demana noves regles del joc.

Què pot ser motiu de consulta en teràpia familiar?

Famílies reconstruïdes o enllaçades, la vinguda d’un fill, una nova parella, una separació, una infidelitat, la convivència amb els fills d’una nova parella, la criança dels fills comuns, la comunicació amb els fills adolescents, etc… són situacions que desequilibren el sistema familiar i requereixen de noves estratègies d’afrontament als reptes que presenten aquests escenaris recents. Les situacions de crisi fan patir, però poden esdevenir una nova oportunitat per aprendre i evolucionar.

Com treballem en teràpia familiar?

Són molt comuns els casos en els que s’intenta resoldre una situació problemàtica utilitzant la mateixa manera d’actuar una i altra vegada, creant un cercle viciós, que genera, reforça i manté el problema. Aleshores, ens podem plantejar sol·licitar ajuda, per trencar aquesta inèrcia, caldrà trobar un professional que ens orienti a través d’una intervenció per tal de generar un canvi en allò que ens fa patir i treballar conjuntament per a resoldre la dificultat. En teràpia familiar tenim un mitjana d’alta de set sessions.

Cada persona té una manera única de percebre la realitat i de relacionar-se amb l’entorn, és per això que no serveix la mateixa estratègia per tothom. A la primera visita convoquem a les persones del nucli familiar que estiguin involucrades en el problema i que vulguin participar de la sessió, les següents visites es van articulant de manera estratègica per tal de gestionar el canvi i produir efectes que millorin la situació en el menor temps possible; citem doncs els membres de la família de manera individual o grupal, ja que el canvi en algun dels membres porta inevitablement el canvi en la dinàmica de la família. Durant la primera visita esbrinem com està desenvolupant-se el problema: des de quan passa? què passa?, on passa?, quines son les persones implicades?, què fa cadascú dins el context...?. Treballem doncs del present al futur, per tal que no es repeteixi el que no funciona.

El següent pas serà establir un rumb que ens guiï al port concret on volem arribar i així trobar el vent que ens hi porti, hissant  les veles que ens duguin més ràpidament. Determinem un objectiu i dibuixem les estratègies necessàries per aconseguir-lo.

Amb la idea d’establir models d’actuació complementaris al que s’estan utilitzant, ja des de la primera visita, oferim pautes per intervenir, amb la intenció de desbloquejar el problema i generar noves realitats.

Si voleu consultar qualsevol situació que us generi malestar, poseu-vos en contacte i comencem.


Maribel de Maya

Psicòloga, psicoterapeuta

especialista en Teràpia Breu Estratègica.

col. núm. 21.754.